Haftanın Anketi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Hayber Gürsoy
Hacizli mal satılır mı Hacizli mal almalı mıyım
Email: haybergursoy@hotmail.com

http://haybergursoy.blogspot.com En çok sorulan ve merak edilen sorulardan birine yanıt vermeye çalışacağız. Haciz ile ipotek konusunu birbirinden ayırmak gerekir. İpotek ve kefil-kefalet konusuna sonra değineceğiz.

 

Haciz ile ipotek konusunu birbirinden ayırmak gerekir. İpotek ve kefil-kefalet konusuna sonra değineceğiz.
Önce haciz sürecine bir göz atalım…
Hangi durumlarda haciz konur? Borcunu ödemeyen borçlu, alacaklı avukatının icra takibine geçmesi üzerine süresi içinde itiraz etmez veya borcu ödemezse, alacaklı veya vekili, borçlunun menkul veya gayrimenkul mallarına ve 3.cü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulmasını isteyebilir.
Haciz konulabilmesi, takibin kesinleşmesi şartına bağlıdır. Takibin kesinleşmesi; ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde borçlunun mallarına haciz konulabilir.
Bundan sonra haciz koyma süreci nasıl başlar?
1-Taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine talimat -müzekkere yazdırılır.Borç miktarı kadar haciz şerhinin işlenmesi istenir.
2-Taşınmazın var olup olmadığı, üzerinde bulunan borç ve şerhler satışa esas olmak üzere tapudan sordurulur
. İcra İflas Kanunu.150/C  bendi gereğince satışa arz şerhi koydurulur.Borçlunun herhangi bir satış yada tasarruf işlemi yapması önlenir.
3-Satışa arz yönünde icra dairesinden satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılması istenir
4-Kıymet takdiri ilgililere tebliğ ettirilir,kıymet belirlenir.
5-Bilirkişi raporu hazırlanır ve  kesinleşmesi beklenir.
İİK 128/a ;kıymet takdirine itiraz süresi buna göre 7 gündür.
6-Rapor
kesinleşirse satış talep edilir
7-Satış için açık artırmaya ilişkin tebligatlar, yazışmalar, ilanlar yapılır (Tirajı yüksek,basın ilen,gazete)
8-Satış günü beklenir

Sonra…
Gayrimenkul adresinde muhammen bedel/takdir bedeli üzerinden ihale-açık artırma suretiyle yapılır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60`ını ve rüçhanlı (önceden doğan hak nedeniyle sıralamada öne geçme ) alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla   VYZ günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40` ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20`si nispetinde Türk Lirası peşinpara veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. % 18 alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları , başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m.126)
Haciz nasıl düşer?
Taşınmazlar bakımından İİK.nın 110. maddesi uyarınca hacizden itibaren iki yıl içinde satış istenmez veya satış talebi geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse haciz düşer.
Alacaklının veya vekilinin talebinin üzerine icra müdürlüğü haczin kaldırılmasına karar verir.
Aynı şekilde haciz tatbik edilen mallar bakımından bir ayrım yapmakta fayda var bu noktada. Örneğin bir menkul mal haciz edildi ve alacaklı tarafından bu malın bir yıl içerisinde satışı talep edilmezse bu menkul mal üzerindeki haciz kendiliğinden düşer kanun gereği. Aynı şekilde 2 yıl içerisinde satış talep edilmezse gayrimenkulun haczi düşer ve herhangi bir ek talebe gerek yoktur. Haczin kaldırılması için resmi işlem bir kere başladığında o dosyalara bildirimde bulunulması gerekmektedir. Devletin buradan elde ettiği tahsil harcı adı altında kestiği bazı yasal kesintiler vardır. Bunların da dosyalara yatırılması gerekmektedir. Bu kesinlikle icra müdürlüğünden başka yerde alacağın kabul edilmeyeceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Alacaklı dışarıda da borcunu tahsil edebilir ama alacaklı gider icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.
Anlaşarak neticelendirilen borçlar bakımından da alacaklı vekili gene gider ben borcu tahsil ettim der,  ilgili harçlar yatırılır ve haciz kaldırılabilir diye talepte bulunur ve icra müdürlüğü de bunu karara bağlar ve bu şekilde haciz kalkmış olur.
 
Haczin geçerlilik süresi nedir?

Haciz iki yıl süre ile geçerliliğini korur ve taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni maliklere karşı da ileri sürülebilir. Belirtilen süre içinde, satışın istenmemesi halinde, kayıt üzerindeki şerh kendiliğinden düşer.
Haciz Edilen ve Edilmeyen Mallar  Nelerdir?
Kişin annesi babası veya eşiyle yaşıyor olması o ev içerisinde haciz tatbik edilemeyeceği anlamına gelmez.
Haciz esnasında bu kimseye beraber yaşayan kişilerin fatura göstererek  o malların kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri mümkündür.Bu hususta zaten zabta geçirilir.Buna istihkak iddiası denilmektedir.Yani haczedilen malın borçludan başka 3.kişiye ait olmasıdır.Kendine dava açma için süre verilir, o yasal süreler korunarak talepte bulunan, hak iddiasında bulunan kişi bunu dava yoluyla ileri sürer.
İcra iflas Kanunu’nda hacze kabil olmayan mallar,sayılmış durumdadır.
Bunlara örnek vermek gerekirse kişinin yatak odası gibi bazı eşyalar hacze konu edilemeyecektir.Aynı şekil de kişinin şahsına ait evi uyuşmazlık nedeni değilse haczedilemez. Fakat,  uygulamada sık rastlanan bir şeydir ve genelde bir gayrimenkul var ise bu da haczedilebilir.Bunun satışından elde dilen paranın bir kısmıyla borç karşılanmaya çalışılır fakat mutlaka bir kısım ayrılarak kişinin kendisine yeni bir ev alması için borçluya iade edilir.
Çok gerekli olan mutfak eşyaları da haczedilemez ama buna beyaz eşya dahil değildir.Bilgisayar,televizyon bunlar ilk etapta haczedilen mallardır.Kişinin evine gittiğinizde üzerinde çok değerli bir mücevher de var ise bu da haczedilebilir çünkü değerlidir ve bir menkul maldır.
Hacizli mal satılır ya da alınabilir mi?
Hacizli bir gayrimenkul satın alınabilir mi? Alınır,her iki taraf  ile anlaşarak haczi ve riskini kabul eden herkes alabilir. Buna bir engel yok. Hacizli gayrimenkulü satın alacak olan kişi hacizli olarak alacaktır. Bundan böyle haciz alacaklısının muhatabı olacaktır. Bunu böyle bilmesi gerekir. Aynı zamanda satın alacak olan haczi kaldırmak için gireceği riskin bedeli olarak daha uygun bir fiyat ile almak isteyecektir. Satan kişinin de bunu böyle bilmesi gerekir. Hacizli gayrimenkul daha ucuz,daha uygun fiyata satıldığı için cazip gelebilir. Hacizli evin değeri daha düşük olacaktır. Bu da alıcıyı cezbedebilir.
Tapuya gidip ilgili gayrimenkulün üzerinde bir şerh olup olmadığını öğrenmelisiniz. Özellikle üzerinde İİK. 150c maddesi ile ilgili bir şerh düşülmüş ise bu sizin, haciz süreci başlatılmış bir gayrimenkul ile karşı karşıya olduğunuzu gösterir. Satın alacak kişi sıkıntıya girmemek için gayrimenkulün ihale aşamasına gelmemiş olmasına da dikkat etmelidir.
Hacizli bir daire almak ipotekli bir daire almaya benzemez. Haciz daha risklidir. Hacizli bir ev alınabilir ama bunun için yüz kere düşünmek gerekir. Karşınıza hangi aşamada ne çıkacağınızı iyi biliyorsanız bu işe girmelisiniz.
Maaşa Haciz Koymanın Şartları nelerdir?
Maaşa haciz borç miktarına bağlıdır.Kişinin düzenli bir işi var ise devlette ya da özel sektörde çalışması arasında bir fark gözetilmez.Düzenli bir işi varsa 1/4 oranındaki bölümü hacze konu edilebilir.
Borçlu kendi muvafakat ediyorsa bu 1/4 oranı arttırılabilir. Daha fazla miktarına da haciz konulması mümkündür.Ancak SSK Bağkur Emekli maaşları açısından borçlunun rızası aranır, bu maaşa haciz konulabilmesi için.Eğer siz özel sektör veya kamu çalışanı iseniz aktif halde çalışmaya devam ediyorsanız ve bu alacaklı tarafından tespit edilmişse haciz ihbarnamesi ile sizin maaşınızın 1/4 kısmı sizin rızanıza bağlı olmaksızın da haciz edilebilecektir.
Emekliyim,X Bankasından kredi aldım. Kredi borcumdan dolayı maaşıma haciz kondu. Emekli maaşına haciz konulmadığını duydum? Bu doğru mudur?
Meclis`ten çıkan 5510 sayılı yasanın 93. maddesi uyarınca emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Haciz varsa, haczi kaldırmak için itiraz etmek gerekiyor. Maaşlarına haciz konan emeklilerin, yasayı dayanak göstererek, `İcra Hakimliği`ne başvurup, karar aldırmaları gerekiyor. İcra Hakimliği`nden aldığı kararı icra dairesine götürüp `muvafakat etmiyorum` diye beyanda bulunması gerekiyor. İcra dairesinden aldığı `muvafakat` belgesini SSK`ya götürerek maaşına gelen haczi kaldırtabiliyor.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
İlgilenenler için……
İCRA İFLAS KANU İLGİLİ MADDELERİ
İİK. MADDE 45 - REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR
   Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir.
   Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167.madde hükmü mahfuzdur.
   İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehnin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.
İİK. 76. MADDE - HAPİS İLE TAZYİK
   Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra tetkik mercii hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.
İİK. 78 MADDE– Haciz İsteme Hakkı
İcra iflas Yasasının 78. maddesinin 2. fıkrasında haciz istemek hakkının, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşeceği, 4. fıkrasında ise, haciz talebi yasal süre içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu süre içinde yenilenmezse dosyanın işlemden kaldırılacağı anlamına gelir. (2 yıllık hak devam eder.)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
   Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiçbir harç ve resme tabi değildir.
   Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
İİK. 106. MADDE 1- SATIŞ TALEBİ - TALEP İÇİN MÜDDETLER
 İcra İflas Kanunu 106 maddesi Hak Düşürücü Süre ve 110.maddesi Mal Satışının İstenmesi neyi ifade eder?
İİK 106. maddesinde haczolunan taşınmazın hacizden itibareniki yıl içinde satışının istenebileceği, 110. maddesinde ise yasal süre içinde satış istenmez veya satış talebi geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haczin kalkacağı hükümlerine yer verilmiştir. Yerleşik yargısal kararlarda da süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmesi halinde İİY.nın 78. maddesinin değil 106 ve 110. madde hükümleri uygulanmaktadır. (Hak düşürücü süre 2 yıl ile sınırlıdır.) İİK.nun 106 ve 110. maddelerinde belirtilen hususlar malın satışının istenmesi ile ilgili olup, takibin yenilenmesi ile ilgili değildir. Belirtilen maddelerde takibin yenilenmesi isteklerinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamakta hacizden itibaren 4 yılı aşkın bir süre içinde satış istenmemekle, haciz hükmen kalkar.
İİK.nun 106. ve 110. maddelerinin bir arada değerlendirilmesinden, taşınmaz bir mal üzerine haciz koyduran alacaklının, haciz tarihini izleyen iki sene içinde satış istemek zorunda olduğu; alacaklının bu süre içinde satış talebinde bulunmaması ya da bu yöndeki talebini geri alması halinde, haczinin düşeceği sonucuna varılmaktadır.
Alacaklının haczin düşmesini önlemek için gayrimenkullerin hacizlerinden itibaren iki yıl içersinde satış talep etmesi gerekir.Satış talep edilip,gerekli masraflar yatırılmazsa haciz kalkar
Alacaklı, haczolunan mal menkul ise hacizden nihayet bir sene ve gayrimenkul ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.
   Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir.
İİK.110 MADDE - HACZİN KALKMASI
   Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.
   Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenid olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.
İİK. MADDE 116 - İKİNCİ ARTIRMA
   İkinci artırma, ilk artırmayı izleyen beşinci gün yapılır.  Beşinci günün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde ikinci artırma resmî tatili izleyen ilk iş günü yapılır. Bu hâlde de 114.madde madde hükmü uygulanır.
   İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.
   Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
İİK.MADDE 123 - SATIŞ MÜDDETİ - GAYRİMENKULÜN SATIŞI
   Gayrimenkuller, satış talebinden nihayet iki ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.
İİK.MADDE 129 – İHALE
   Gayrimenkul üç defa çağrı yapılarak sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedeli gayrimenkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde altmışınıbulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o gayrimenkul ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şarttır.
   Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
 
İİK. MADDE 140 - SIRA CETVELİ
   Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.
   Alacaklılar 206. madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar.
   Bununla beraber ilk üç sıraya kayıt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir.


İİK.MADDE 153 - İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI
 İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve ikametgahının meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelip de kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamam ile yatırırsa tetkik mercii verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli gayrimenkulün siciline geçirilir.
   Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhte eden borçlu hakkında da yukarı ki hüküm cereyan eder.
   Türk Ticaret Kanununun gemi ipoteği hakkındaki 930 ve 931. maddeleri mahfuzdur.
 
İİK. MADDE 206 - ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI
   Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.
 Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir.
   Alacakları gayrimenkul rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve teferruatına şümulü Kanunu Medeninin gayrimenkul rehinine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. Alacakları gemi ipoteği ile temin edilmiş olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hükümleri tatbik olunur.
  
İİK. MADDE 207 - SIRALAR ARASINDAKİ MÜNASEBET
   Her sıranın alacaklıları aralarında müsavi hakka maliktirler. Bir sıra evvelki alacaklılar alacaklarını tamamen almadıkça sonra gelen sıradakiler bir şey alamazlar.
İİK.MADDE 150c - TAPU İDARESİNE HABER VERME
Satış talebi neticesinde satış işlemi gerçekleşememişse satış avansını yeniden yatırıp yeniden satış talep edebilir,malların üzerine koydurulan haciz ise ancak satış talep edenin fekki ile düşer.
 İcra müdürü, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti gayrimenkulün siciline şerh verir. Gayrimenkulü bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz.
İİK.MADDE 150d - SATIŞ HAZIRLIKLARI
   (Değişik: 09.11.1988 - 3494 Sayılı Kanun, Madde 23) İcra dairesi, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlar. Bu maksatla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtir,takibin kesinleşmesini beklemeden kıymet takdirini yaptırır.
İİK.MADDE 150e- SATIŞIN DÜŞMESİ
İ.İ.K.`nun 150/e maddesi gereğince taşınmaz rehninin satışının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren iki sene içinde istenmesi gereklidir. İ.İ.K.`nun 150/e-2 maddesi`ne göre ise bu süre içerisinde satışın istenmemesi veya talep geri alınıp da bu süre içinde yenilenmemesi halinde takibin düşeceği hüküm altına alınmıştır.

Satış talebi üzerine alıcı çıkmaması nedeni ile satışın düşürülmesine karar verilir mi?
Satış talebi üzerine alıcı çıkmaması nedeni ile satışın düşürülmesine karar verildikten sonra alacaklı vekilinin her zaman ve yenileme harcı vermeden satış talebinde bulunması mümkündür. İ.İ.K.`nun 78/son maddesinin olayda uygulama yeri yoktur.
10.01.2012

16.01.2012

Bu Yazı 99521 Kez Okunmuş

Yorumlar Toplam Yorum Yapılmış
    Bu Yazı İçin Henüz Yorum Yapılmamış
Mustafa Kemal ATATÜRK
GAZETE 1. SAYFALARI
Lütfen Menüden Gazete Seçiniz
HİÇ BİR ŞEYİN GİZLİ KALMASINI İSTEMİYORSANIZ BİZİ ARAYIN 0212 569 62 62 0 535 734 89 88 Email:gazeteesenler@gmail.com
ip adresim