• Esenler Belediyesi 13.Gayrimenkulünü Satıyor

  Esenler Belediyesi Kentsel dönüşüm amaçlı yaptırdığı konutları satışa çıkarıyor.

  00:23:47 | 2021-04-21

  Haber /Hasan Gürsoy

  Esenler Belediyesi Turgut Reis Mahallesi 823 ada 38 parsel sayılı yerdeki 13 taşınmaz gayrimenkulünü (DAİRE) Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarıyor.

  07.01.2021tarihinde ihaleye çıkan 20 daireden kalan,13 daire tekrar satış için ihaleye çıktı. O tarihte satılamayan gayrimenkuller yeniden ihale usulü ile satılacak.

  Esenler Belediyesi Binası Encümen salonunda 29.04.2021 tarihinde saat 11:30, açık teklif usulü ile yapılacak ihaleye, teklifte bulunmak için geçici teminatı yatırmak şarttı vardır.
  Esenler Belediyesinin Kentsel Dönüşüm amaçlı yapılan konutlar, Efitaş İnşaata hasılat paylaşımı ile yaptırıldı. 2017 yılında 10 bin m2 alanda inşaatına başlanılan ve 2019 yılı Eylül ayında inşaatı bitirilen konutlar,278 daireden oluşmaktadır. Ömür İstanbul sitesinde 1+1,2+1,3+1,4+1 daireler mevcuttur.

  İşte İhaleye Çıkan İlan

   

  ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


  İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar (mesken) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin c) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 29.04.2021 tarih ve saat: 11.30 da satışa sunulacaktır.

  Taşınmazlar (mesken) Esenler İlçesi Turgut Reis Mahallesi 823 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 17.04.2020-20.04.2020 tarihlerinde iskanları alınan oturuma hazır olan Ömür İstanbul sitesindedir. Muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, Şartname bedelleri aşağıdadır.
   

  SIRA NO

  BLOK

  BAĞ.BÖL.

  KAT

  DAİRE

  NİTELİĞİ

  BRÜT

  MUHAMMEN BEDEL TL+KDV

  GEÇİCİ TEMİNAT

  ŞARTNAME BEDELİ

   

  NO

  TİPİ

  ALAN

  1

  A1

  17

  3

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  787,000.00

  23,610.00

  1,000.00

  2

  A1

  23

  4

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  795,500.00

  23,865.00

  1,000.00

  3

  A1

  29

  5

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  799,500.00

  23,985.00

  1,000.00

  4

  A2

  2

  ZEMİN

  2+1 C

  KONUT

  122,53

  734,000.00

  22,020.00

  1,000.00

  5

  B1

  5

  1

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  777,500.00

  23,325.00

  1,000.00

  6

  B1

  7

  2

  2+1 A

  KONUT

  122,42

  777,500.00

  23,325.00

  1,000.00

  7

  B1

  11

  2

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  783,500.00

  23,505.00

  1,000.00

  8

  B1

  23

  4

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  795,500.00

  23,865.00

  1,000.00

  9

  B1

  13

  3

  2+1 A

  KONUT

  122,42

  783,500.00

  23,505.00

  1,000.00

  10

  B2

  5

  ZEMİN

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  756,000.00

  22,680.00

  1,000.00

  11

  B2

  7

  1

  2+1 A

  KONUT

  122,42

  770,000.00

  23,100.00

  1,000.00

  12

  B2

  11

  1

  2+1 C

  KONUT

  128,63

  790,000.00

  23,700.00

  1,000.00

  13

  B2

  13

  2

  2+1 A

  KONUT

  122,42

  777,500.00

  23,325.00

  1,000.00


   
  İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince, Açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni’dir.
  Şartname bedeli her bir mesken için 1.000,00 TL dir.

  İhaleye katılabilmek için;

  a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.
  b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır. Birden fazla meskene katılım halinde bedeli karşılığında her bir daire için ayrı ayrı olmak üzere şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.
  c) Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
  d) T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, Noterden tasdikli imza beyannamesi (Gerçek kişiler için)
  e) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  g)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  h) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
  ı) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.
  i)İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.     
  Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

  İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 10:30’ a kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir.

  İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi

  ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

  • İlan Numarası

  ILN01358747

  • Şehir

  İSTANBUL

  • İlçe

  Esenler

  • İlan Türü

  İHALE

  • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

  • İhale Türü

  Satış

  • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  29.04.2021 11:30

  • Niteliği, Türü ve Miktarı

  17.04.2020-20.04.2020 tarihlerinde iskanları alınan oturuma hazır olan Ömür İstanbul sitesindedir

  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Belediye Encümeni


  • Yayınlandığı Gazeteler

  18/04/2021 : GÜNBOYU

  20/04/2021 : GÜNBOYU